Członek Zarządu

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO 

CZŁONKA ZARZĄDU 

I KADENCJI ZARZĄDU

SPÓŁKI AGRO APLIKACJE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Agro Aplikacje sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Członka Zarządu I kadencji Zarządu Spółki Agro Aplikacje sp. z o.o. 

RADA NADZORCZA Spółki Agro Aplikacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0001007420,  na podstawie przepisów art. 18 ust. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 125) oraz § 10 ust. 3 Aktu założycielskiego Spółki w z związku z uchwałą nr 4/04/2023 Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 kwietnia 2023 r. oraz uchwałą nr 1/4/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 kwietnia 2024 r.,

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Członka Zarządu I kadencji Zarządu Agro Aplikacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Członka Zarządu Spółki I kadencji Zarządu Agro Aplikacje sp. z o.o., należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki
  (w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka  Zarządu Spółki Agro Aplikacje sp. z o.o.” w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia  18 kwietnia 2024  r. do godziny 11:00. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło przed jego upływem.

 

W zgłoszeniu należy wskazać numer telefonu, adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

 1. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu powinni posiadać:

 1. ukończone studia wyższe, uzyskane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. co najmniej 15-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w obszarze IT;
 3. co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze IT na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem w procesie restrukturyzacji podmiotu prawa gospodarczego.

 

 1. Kandydaci powinni także posiadać:
 1. znajomość rynku IT oraz zasad IT Governance;
 2. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;
 3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa;
 4. znajomość zasad negocjacyjnych;
 5. znajomość zasad budowania strategii technologicznych.

 

 1. Kandydaci powinni także:
 1. korzystać z pełni praw publicznych;
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie podlegać określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych oraz spełniać inne niż wymienione w pkt 2 i 3 powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych.
 1. Kandydat nie może spełniać żadnego z poniższych warunków (warunki wykluczające):
 1.  pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5.  jego aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 1. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 

 1. życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

 

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • co najmniej 15-letnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w obszarze IT;
 • co najmniej 3-letnim doświadczeniu w obszarze IT na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • co najmniej 3-letnim doświadczeniu w zarządzaniu zespołem w procesie restrukturyzacji podmiotu prawa gospodarczego;
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego;
 • akceptacji zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w Spółce;
 • zgodzie na powołanie do składu Zarządu.
 1. celem potwierdzenia braku przesłanek negatywnych, o których mowa w pkt. 5, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt. 5.
 2.      oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:
 • ukończenie studiów wyższych, uzyskanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • co najmniej 15-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w obszarze IT;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze IT na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • doświadczenie zawodowe kandydata;
 • dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany 
do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

 1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania zgłoszeń) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.
 2.  w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku – oświadczenie o złożeniu organowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tj. z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U. poz. 1633) albo oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.
 1. W przypadku stwierdzenia przez Radę Nadzorczą braków formalnych zgłoszenia, Rada Nadzorcza wezwie kandydata telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail) do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od daty wezwania.
 2. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnione formularze wskazane w ogłoszeniu stanowiące załącznik do ogłoszenia.
 4. Otwarcie zgłoszeń nastąpi do dnia 18 kwietnia 2024 r. w siedzibie Spółki przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa (budynek Amsterdam).
 5. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania.
 6. W przypadku liczby zgłoszeń powyżej 10- ciu Rada Nadzorcza może zakwalifikować do dalszego udziału w postępowaniu wszystkich lub tylko niektórych kandydatów spełniających wymagania formalne, dokonując ich wstępnej kwalifikacji w oparciu o informacje o kandydatach, wynikające ze złożonych zgłoszeń. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne. 
 7. Dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail).
 8. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, podczas których zostanie dokonana ocena kandydatów, będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w dniach 18-19 kwietnia 2024 r.
  w siedzibie Spółki przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa (budynek Amsterdam).

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca rozmowy kwalifikacyjnej, w takim przypadku o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail).  

Niestawiennictwo kandydata w terminie i miejscu wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu, chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie jak siła wyższa lub wypadek losowy, o czym kandydat powinien niezwłocznie poinformować Spółkę. 

 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny w szczególności będzie:
 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 2. wiedza z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego;
 3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 4. wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstwa;
 5. znajomość zagadnień z prawa zamówień publicznych;
 6. znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Członka  Zarządu spółki IT oraz kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji;
 7. znajomość zasad negocjacyjnych;
 8. znajomość zasad budowania strategii technologicznych.

 1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo:
 1. korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego;
 2. ograniczenia postępowania, w tym weryfikacji i oceny kolejnych kandydatów jak również zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 1. Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce z ogólnie dostępnych źródeł, jak również z pakietu informacyjnego przygotowanego przez Spółkę. 

Pakiet dokumentów z informacjami o Spółce będzie dostępny w siedzibie Spółki w dniach 11-17 kwietnia 2024 r. w godzinach 9.00- 15.00  (w dniu robocze), po uprzednim umówieniu pod numerem telefonu: 22 595 06 40, po uprzednim podpisaniu zobowiązania o zachowaniu poufności.

 1. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Spółka poinformuje kandydatów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w cv adres e-mail, niezwłocznie po jego zakończeniu.
 2. Rada Nadzorcza informuje, iż do osób wchodzących w skład Zarządu Spółki obecnej kadencji ma zastosowanie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1907).
 3. Administratorem danych osobowych kandydata jest Agro Aplikacje sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001007420, NIP 9512553511, o kapitale zakładowym w wysokości 30 970 000 zł (dalej: „Administrator”).
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres mailowy kontakt@agroapp.com.pl
 5. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko na członka organu zarządczego. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Nieudzielnie zgody lub jej cofnięcie może skutkować koniecznością usunięcia z aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”).
 7. Dane osobowe kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa
  w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi kadrowe.
 8. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 50 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane) a w przypadku powołania na Członka Zarządu przez czas pełnienia funkcji oraz przez okres wymagany przepisami prawa.
 9. Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.
 10. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.
 12. Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.
Stanowisko: Członek Zarządu

Aplikuj na to stanowisko

Maksymalny rozmiar pliku 256 MB. Dozwolony format CV: .pdf, .doc, .docx