Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Agro Aplikacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001007420, NIP: 951-25-53-511.

W każdym czasie osoba, której dane dotyczą może cofnąć zgodę kontaktując się na wskazane powyżej dane teleadresowe lub adres elektroniczny poczty e-mail: praca@agroapp.com.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz wyrażonej zgody. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na wolne stanowiska zgodnie z podstawą prawną wynikającą z Kodeksu pracy oraz w zakresie wyrażonych zgód i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji kiedy dane osobowe mają być przekazane na pisemny wniosek właściciela danych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacji.

W oparciu o udostępnione dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Jedyne profilowanie nie będące automatycznym, odbywa się w przypadku wyboru kandydata na etapie rekrutacji. Polega na porównaniu danych aplikanta do kryteriów stawianych przez administratora na wakowanym stanowisku.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych. Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania może zostać zastosowane o ile nie występuje obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych, np. obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu pracy.

Odmowa kandydata dotycząca udostępnienia dodatkowych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest podstawą do niekorzystnego traktowania, a także nie powoduje wobec niego jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Przetwarzanie podstawowych danych wynikających z Kodeksu pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest konieczne do celów weryfikacji kwalifikacji oraz kontaktu zwrotnego. Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Odrzucone w procesie rekrutacji aplikacje zostaną zniszczone zgodnie z terminami i sposobami określonymi w procedurach wewnętrznych (3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji lub 12 miesięcy – w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych).

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach oraz rozporządzeniach (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, telefon kontaktowy, adres prywatny poczty e-mail) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrażono wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich udostępnienie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.