Aplikacja Utylizator

Aplikacja Utylizator – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje realizację programu pomocowego, finansowanego ze środków krajowych, polegającego na finansowaniu lub dofinansowaniu producentom rolnym kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie. Pomoc finansowa udzielana jest producentom rolnym za pośrednictwem Podmiotów Utylizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. Agencja corocznie weryfikuje ponad 1,6 mln zgłoszeń unieszkodliwienia zwierząt, na podstawie których Zakłady Utylizacyjne występują o dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich. Roczny budżet tego programu pomocowego znacząco przekracza 170 mln zł (dane za rok 2022). Aplikacja Utylizator zapewnia:
  1. kompleksowe wsparcie informatyczne obsługi wniosków o finasowanie lub dofinasowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt
  2. maksymalną automatyzację procesu przetwarzania danych po stronie ARiMR
  3. składanie zarówno Wniosków o Finansowanie jak i Wniosków o Wypłatę przez Zakłady Utylizacyjne w sposób elektroniczny, bezpośrednio w aplikacji Utylizator
  4. komunikację elektroniczną z Zakładami Utylizacyjnymi

Główne korzyści

  • automatyzacja procesu obsługi Wniosków
  • składanie wniosków w postaci w pełni elektronicznej
  • zwiększenie kontroli nad siedzibami stad zgłaszającymi ponadnormatywne upadki zwierząt
  • wyeliminowanie ryzyka podwójnego finansowania kosztów utylizacji zwierząt
  • uproszczenie i zautomatyzowanie procesu obsługi Wniosków o Wypłatę
  • umożliwienie obsługi wniosków i wypłat środków pomocowych w krótszych interwałach czasowych: dekadowych, tygodniowych a nawet dziennych

Stos technologiczny

Dołącz do naszego zespołu