Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

1. Dostawa subskrypcji oprogramowania Saas

Szanowni Państwo,  

Agro Aplikacje sp. z o.o., zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji cenowej w zakresie zakupu subskrypcji oprogramowania w rozwiązaniu SaaS, służącego do monitorowania infrastruktury aplikacyjnej Zamawiającego, składającego się na oprogramowanie klasy APM (ang. Application Performance Monitoring) w na 36 miesiące wraz z 36 miesięczną gwarancją – zgodnie zakresem i opisem podanym w załączniku nr 1 Wstępny Opis, wymagania i specyfikacja.

W odpowiedzi na zapytanie proszę o przesłanie informacji zawierającej ceny netto PLN, zgodnie z załącznikiem nr 2 Formularz ofertowy. Cena musi być przedstawiona w PLN i niezmienna przez cały okres jej ważności – niezależnie od ewentualnych zmian kursów walut,

Odpowiedź proszę przesłać w terminie do: 15.09.2023 r. na adres e-mail: agata.pytlinska@agroapp.com.pl, agnieszka.urbanska@agroapp.com.pl;

W tytule odpowiedzi proszę o dopisanie nazwy Państwa firmy.

Agro Aplikacje sp. z o.o. informuje, że zarówno zapytanie, jak również odpowiedź zawierająca szacunkową wycenę i warunki realizacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66

i następnych Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Agro Aplikacje Sp. z o.o, a w szczególności o zawarcie umowy, wszczęcie postępowania, itp.

Informacje przesłane do Agro Aplikacje sp. z o.o. w odpowiedziach na zapytanie zostaną wykorzystane do ustalenia szacunkowej wartości planowanego postępowania przetargowego.
Agro Aplikacje sp. z o.o., nie wyraża zgody na obciążenie kosztami związanymi z przygotowaniem oferty/informacji cenowej.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: „RODO” Agro Aplikacje sp. z o.o.  informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia jest Agro Aplikacje sp. z o.o.  siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
  2. Z Administratorem można Pani/Pana kontaktować się poprzez e-mail: kontakt@agroapp.com.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Agro Aplikacje sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu przeprowadzenia niniejszego zapytania.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania procesu, o którym mowa w pkt 4 powyżej. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
  7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest niezbędne dla przeprowadzenia niniejszego zapytania, a konsekwencje niepodania tych danych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty.

Załącznik 1 – Wstępny Opis, wymagania i specyfikacji

Załącznik 2 – Formularz ofertowy

Zał 1 wymagania dla subskrypcji oprogramowania Saas

Zał 2 Formularz ofertowy


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *